Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

La potestat de direcció i organització empresarial confereix a l´empresa el poder de sancionar als seus treballadors, quan aquests cometin una falta en el seu lloc de treball.

Per a les infraccions més greus, l´empresa pot acordar un acomiadament disciplinari contra el treballador infractor.

Per a les infraccions menys greus, l´empresa pot imposar al treballador una sanció que pot consisitir en una amonestació, verbal o escrita, suspensió de sou i feina,  i fins i tot trasllat forçós a una altra població.

El règim disciplinari, i la tipificació de les infraccions i les sancions corresponents, es preveuen en el conveni col.lectiu que sigui d´aplicació a cada sector o a cada empresa.

Un cop advertida la infracció, l´empresa ha de notificar per escrit al treballador la falta que ha comès, la seva tipificació i la sanció que li correspon.

A partir d´aquest moment, si el treballador no està d´acord amb els fets al.legats per l´empresa, amb la infracció que se li imputa, o amb la sanció que se li proposa, té la possibilitat legal d´impugnar-la, sempre que reclami contra la mateixa en el curt termini de vint dies hàbils.

El primer pas que ha de dur a terme el treballador és adreçar-se al departament de treball de la Generalitat de Catalunya i posar una sol.licitud de conciliació contra l´empresa.

L´òrgan conciliador convocarà a les dues parts a una reunió, per tal de dirimir la controvèrsia. Si no s´arriba a cap acord, el treballador podrà interposar demanda davant del Jutjat Social.

Un cop admesa la demanda, el Jutjat citarà a les dues parts per celebrar una vista oral, on podràn aportar-se totes les proves corresponents (documents, testimonis, pèrits, etc. ).

És important destacar que correspon a l´empresa demostrar la falta imputada al treballador. O sigui que, si l´empresa no presenta cap prova dels fets al.legats a la carta de sanció, el jutjat estimarà la demanda i anularà la sanció , encara que el treballador no hagi aportat cap prova per demostrar la seva innocència.

Finalment, convé tenir present que el treballador ha d´impugnar totes les sancions que li siguin injustament imputades per l´empresa, encara que siguin lleus, perque la reiteració de faltes lleus pot arribar a constituir una falta greu o molt greu, i donar lloc a un acomiadament disciplinari.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org