Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Davant la disparitat de les resolucions judicials en supòsits de fet similars, el legislador va crear un barem d´obligat compliment per a tots els jutges i tribunals per tal de calcular les indemnitzacions per danys personals derivats d´accidents de trànsit.

La llei preveu diverses indemnitzacions:

a).- Indemnitzacions per mort. Es reconeix als familiars de la víctima ( cònjuge, fills, pares i germans ) una indemnització variable en funció del grau de parentiu i edat del beneficiari.

b).- Indemnitzacions per incapacitat temporal. Tenen per objecte rescabalar la pèrdua d´ingressos del treball de la persona accidentada que es troba en edat laboral. Per a l' any 2012, s' estableixen els següents imports:  per cada dia d´hospitalització: 69,61 euros; per cada dia impeditiu: 56,60 €; i per cada dia no impeditiu: 30,46 €.

Aquestes indemnitzacions es poden incrementar en funció dels ingressos de cada víctima.

c).-Indemnitzacions per lesions permanents. S´entèn per lesions permanents les que tenen un caracter definitiu després de l´estabilització lesional o període de baixa. Per tal de valorar les sequel.les, el barem preveu un llistat de totes les lesions possibles i els atribueix una puntuació, en funció de la seva gravetat : quan més greu, major puntuació s´atorga a la sequel.la. Per exemple, la cervicàlgia pot puntuar-se d´1 a 8 punts, en funció de la gravetat.

A la vegada, cada punt té una valoració econòmica en euros que pot anar, en funció de l' edat, dels de 579,50 euros en cas de majors de 65 anys, als 825,90 euros per als menors de 20 anys.

Aquesta quantitat s´incrementa gradualment en funció del nombre de punts. Es a dir, quan més punts presenta una víctima, major valor té cada punt. Així, en el cas d´un menor de 20 anys que té una puntuació total de 100 punts, cada punt val 3.375,53 euros. I per a un major de 65 anys, 1.676,21 euros.

Les indemnitzacions per lesions permanents es poden incrementar o reduir en funció d´una sèrie de factors de correcció.

Poden incrementar-se en funció dels ingressos de cada víctima, per danys morals, per declaració d´incapacitat permanent total o parcial, etc., i poden reduir-se quan la víctima hagi contribuït a la producció de l´accident o quan presentava incapacitats preexistents a l´accident i que hagin contribuït en el resultat final.

d).- Indemnitzacions per perjudici estètic. Aquí s´inclou tot tipus de perjudici estètic no funcional : cicatrius, deformitats, coixesa, etc.

En definitiva, el marc legal actual permet calcular l´import de la indemnització amb carácter previ al judici i tenir un coneixement avançat de quina és la indemnització reclamable a la persona causant del sinistre o la seva companyia d´assegurances.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org