Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Quan una persona no es pot valdre per sí mateixa, perque pateix una malaltia o deficiència de caràcter físic o psíquic de manera persistent,  és convenient que aquesta persona sigui declarada incapaç per un jutge, i que es nomeni un tutor encarregat de velar per ella i pel seu patrimoni.

Qui ha de promoure la declaració d´incapacitació?

Si es tracta d´un menor d´edat, només ho poden fer els pares o tutors. En la resta de supòsits, qualsevol persona que tingui coneixement d´aquesta situació, està facultada per ficar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal, i llavors, serà aquest qui promourà el procediment. Encara que, per regla general son els parents els qui ho fiquen en coneixement del jutjat.

En el procediment d´incapacitació, el jutge escoltarà als parents més propers, tindrà una entrevista amb el presumpte incapaç, i acordarà que es faci un dictàmen pericial médic, per tal de determinar si és procedent o no la declaració d´incapacitació.

Si quan es demana que una persona sigui declarada incapaç, en la demanda s´indica quina o quines persones es preten que l´assisteixin o representin i que velin per ell a partir d´aquell moment, el jutge també haurà d´escoltar als parents més propers per saber-ne la seva opinió, i si el presumpte incapaç te sificient judici a criteri del jutge, també serà escoltat.

El jutge també està facultat per escoltar totes aquelles persones que consideri oportunes encara que no siguin família del presumpe incapaç.

La sentència que declari la incapacitació, determinarà la seva extensió i els seus límits, fixant el régim de tutela al que hagi de quedar sotmés l´incapacitat, i també fixarà si és necessari  o no l´internament.

En el supòsit que s´indiqués al jutjat quina  persona es preten que sigui el tutor del  presumpte incapaç, la seva aprovació també vindrà determinada en la sentència.

Per últim, cal tenir present que, si canvien les circunstàncies, es podrà deixar sense efecte la incapacitació fixada o modificar la seva extensió, però per fer això, s´haurà d´iniciar un altre procediment.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org