Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Per a moltes persones, l´adquisició d´un habitatge constitueix la inversió més important de la seva vida. Convé, doncs, tenir en compte algunes precaucions abans de comprar-lo.

La primera i més elemental mesura de precaució és comprovar l´estat registral de la finca. Es a dir, obtenir un certificat del Registre de la Propietat on consta quina és la situació jurídica de la finca. D´aquesta manera sabrem qui és el propietari actual de la finca i quines càrregues o gravamens l´afecten (hipoteques, embargaments,  drets d´ús, etc.).

Si l´habitatge es troba en règim de propietat horitzontal, el Registre de la Propietat també ens informarà de quin coeficient correspont a la finca dins del conjunt, i quines son les normes de la comunitat : règim d´utilització dels pisos, possibilitat d´exercir-hi activitats econòmiques, etc.

L´existència d´una hipoteca o d´un embargament sobre la finca no és una qüestió que hagi de preocupar al comprador si es garanteix que abans de formalitzar l´escriptura davant del Notari el venedor es compromet a cancel.lar les càrregues.

En canvi, si es tracta d´un habitatge llogat o que tingui adjudicat el seu ús a una persona determinada en virtut d´un sentencia de separació matrimonial, cal tenir en compte que aquests drets tenen prioritat sobre el dret del comprador, i hauran de ser respectats fins que s´extingeixin.

En quant als documents privats de compra, és important que en els mateixos es reflecteixi amb claredat la identificació de la finca, el preu real de l´operació, i l´existència de càrregues. Aquests documents, encara que no siguin escriptures notarials, son autèntics contractes i obliguen a les persones que els signen.

Abans de signar aquests contractes privats cal tenir la certesa de que l´operació es durà a terme, ja que si s´entrega una quantitat de diners en concepte d´arres, aquestes les perdrà el comprador si l´operació no es porta a terme per causa que li sigui imputable a ell.

Si no es té la seguretat d´obtenir finançament per a comprar el pis, és convenient fer constar al contracte que en aquest cas el comprador podrà obtenir la devolució de la quantitat entregada en concepte d´arres.

Finalment, quan es tracta de l´adquisició de solars encara no edificats, convé adreçar-nos a l´Ajuntament i sol.licitar un certificat d´aprofitament urbanístic. En aquest certificat l´Ajuntament ens informarà sobre la situació urbanística de la finca: si és edificable, número de plantes, ocupació de la parcel.la, si hi ha obres o costos d´urbanització pendents, si la finca es troba afectada per un expedient de reparcel.lació o pla parcial, etc.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org