Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Quan el propietari d´un habitatge arrendat el  posa a la venda, en els casos previstos per la llei l´arrendatari té preferència en adquirir-la en el mateix preu i condicions en les que es posi a la venda.

Així doncs, el propietari ha de notificar de forma fefaent a l´arrendatari la seva intenció de vendre l´habitatge, el preu i les demés condicions essencials de la venda. Durant el termini de trenta dies l´arrendartari té dret a comprar -ho ell en aquell preu i condicions. Passat el termini sense exercir aquest dret de tanteig, el propietari podrà vendre l´habitatge a qui tingui per convenient, això sí, respectant el preu i les condicions que va notificar a l´arrendatari, i amb un termini determinat.

Si l´arrendador, o sigui, el propietari, no fés la notificació, o no la fés segons preveu la llei o fés la venda per un preu inferior o per unes condicions menys oneroses que les que va notificar a l´arrendatari, aquest tindrà dret a fer ús del dret de retracte en el termini que marca la llei.

Els drets de tanteig o de retracte als que s´ha fet referència, tindran preferència sobre qualsevol altre dret similar, tret del dret de retracte que té el copropietari de l´habitatge o el convencional que consti inscrit al Registre de la propietat al moment de celebrar-se el contracte d´arrendament.

Al moment de fer la venda de l´habitatge arrendat, per tal de procedir a la seva inscripció al Registre de la Propietat, s´han de justificar les notificacions que s´hagin fet de les descrites    fins ara, tret  que  l´habitatge no  estés  arrendat, llavors el propietari ho farà constar així en la escriptura, sota la pena de falsetat en document públic en el supòsit que no fós veritat.

En el supòsit que a més de vendre l´habitatge, també estiguin a la venda els accessoris als que es fa referència a la llei, l´arrendatari no podrà fer ús dels drets d´adquisició preferent només sobre l´habitatge.

En el cas que l´habitatge arrendat es vengui conjuntament amb els restants habitatges o locals propietat de l´arrendador que formin part d´un mateix inmoble, l´arrendatari no tindrà dret d´adquisició preferent sobre l´habitatge que ell te arrendat, i tampoc  en el supòsit que es vengui de manera conjunta per diferents propietaris a un mateix comprador la totalitat dels pisos i locals de l´inmoble.

Ara bé, si en l´inmoble només existeix un habitatge, llavors sí que l´arrendatari tindrà dret d´adquisió preferent sobre el mateix.

I per últim,  si en el contracte d´arrendament es pacta una durada superior als cinc anys, serà vàlida la cláusula per la qual l´arrendatari renuncia als drets d´aquisició preferent.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org