Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

El Codi Civil de Catalunya conté una regulació pròpia de la propietat horitzontal a la que queden subjectes els edificis situats a Catalunya. En aquest tipus de comunitats, un dels aspectes que sol ésser més conflictiu és el relatiu a l ' impagament de les quotes per part dels propietaris, atès que això afecta directament al sufragi de les despeses comunitàries.  

La llei preveu diversos mecanismes de protecció contra la morositat. El primer és l' afectació real dels pisos o locals, que responen de les quantitats que deguin a la comunitat els seus propietaris. Un segon mecanisme és  produeix en les transmissions dels pisos: el venedor, en el moment d' atorgar l'escriptura pública de venda davant del Notari,  haurà de declarar que està al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat o, en cas contrari, l' estat de llurs deutes amb la comunitat. Tret que el comprador hi renunciï expresament, el venedor haurà d´aportar en aquell acte un certificat de l' estat dels seus deutes.

Aquesta és una qüestió important per al comprador,  ja que l' immoble que adquireixi respondrà del pagament de les despeses comunes, ordinàries o extraordinàries, que corresponguin a la part vençuda de l' any en que es transmet i de l' any natural immediatament anterior.

En tercer lloc, la constitució d' un fons de reserva, que té com a finalitat atendre despeses imprevistes de reparació de caracter urgent o la contractació d' una assegurança, constitueix una garantia en favor del patrimoni comunitari, ja que permet disposar de forma immediata d' una quantitat no inferior al 5 % del pressupost anual, sense necessitat d' exigir derrames addicionals als propietaris.

Finalment, i en concordància amb la legislació processal espanyola,  la llei preveu un procediment molt ràpid i especial per a la reclamació de la quantitat que deguin els propietaris morosos. En aquest procediment no cal la intervenció d´advocat ni de procurador, ara bé, si s´utilitzen aquests professionals  i en la sentència es condemna en costes al propietari morós, aquest estarà obligat a pagar els seus honoraris.

Abans d' iniciar els tràmits judicials, la comunitat s'haurà de reunir en junta per tal de determinar la liquidació del deute, i notificar-li posteriorment al propietari morós.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org