Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

En èpoques de crisi, el sector de la promoció immobiliària disposa d’ una eina que pot ésser de gran utilitat, tant per als propietaris dels solars com per als constructors. Ens referim al contracte de cessió de solar a canvi d’ edificabilitat futura, regulat en la llei catalana 23/2001, de 31 de desembre.

Bàsicament, mitjançant aquest contracte el propietari d’ un terreny edificable el cedeix a una empresa constructora o promotora i aquesta, en compensació,  es compromet a lliurar al propietari del terreny una edificació, d’ acord a les característiques inicialment pactades.

En principi, només hi haurà compensacions econòmiques, ademés dels respectius lliuraments de béns,  si el valor del solar i el valor de l’ edificació futura no son coincidents.

Aquesta és la virtut d’ aquest contracte, que no minva la liquiditat econòmica de les parts. La constructora pot començar l’ obra sense haver d’ invertir en l’ adquisició del solar, i el propietari del solar adquireix l’ edificació sense haver de pagar-la en metàl·lic.

Segons la normativa, l’ edificació futura que ha de lliurar la constructora pot estar situada en el solar que ha estat cedit, o bé en una altra finca, segons convinguin les parts.

Per a assegurar el compliment de l’ obligació de lliurament de l’ edificació en el termini convingut, ambdues parts poden acordar la constitució d’ un aval bancari o qualsevol altra garantia personal o real.

Es pot pactar una condició resolutòria explícita, inscribible al registre de la propietat, per a assegurar la devolució del solar si la constructora incompleix la seva obligació d’ edificar. En aquest cas, el propietari del solar fa seva, per accessió, l’ obra realitzada fins al moment, amb obligació de rescabalar les despeses a la constructora, o bé, quan el cost d’ acabament de les obres sigui superior a la meitat del cost de la construcció pactada, enderrocar l’obra a càrrec de la constructora.

Obviament, el cedent del terreny podria optar també per exigir a la constructora el compliment del contracte, amb indemnització de danys i perjudicis.

En tot cas, i per evitar problemes futurs, es convenient que en el contracte consti una acurada valoració dels béns a intercanviar així com una descripció molt detallada de l’ edificació futura que s’ haurà de lliurar, acompanyada de plànols, memòries d’ acabats i de qualitats, etc.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org